วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ' หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การ สื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ ยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเครือข่าย (การสื่อสาร) โดยมีการส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังเครื่องลูก (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย)
ในบางครั้งจะมีการใช้ชื่อว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communications technology ย่อว่า ICT)

พัฒนาการ จากยุคอนาลอกสู่ยุคดิจิตอลนั้นมีความเป็นมาที่ยาวนานมาก กว่าที่จะมาเป็นเทคโนโลยีที่เราท่าน ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนี้ บางช่วงใช้เวลาในการค้นคิดนานเป็นพันปีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง บางช่วงก็เร็วมาก ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าในปัจจุบันการค้นคิดเทคโนโลยีเหล่านี้เปลี่ยนไปอย่าง เร็วมากจนผู้ใช้แทบจะตามไม่ทัน ซึ่งถ้าเราเข้าใจพัฒนาการของเรื่องเหล่านี้อยู่บ้างก็จะช่วยทำให้เรามองภาพ ในอนาคตได้ด้วยตัวของเราเอง
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแบ่งเป็น 2 ด้าน ที่ควบคู่กันมา คือ พัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์และ พัฒนาการทางด้านการสื่อสารซึ่งก็จะหมายรวมถึงลักษณะของข้อมูลหรือสารสนเทศ ที่ใช้ในการสื่อสารกันด้วย เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเรามาดู
เมื่อ เราพอเข้าใจพัฒนาการของคอมพิวเตอร์และการสื่อสารในยุคต่าง ๆ แล้ว การจะไม่กล่าวถึงข้อมูลหรือ สารสนเทศที่ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารคงเป็นไปไม่ได้ ข้อมูลหรือสารสนเทศที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปในระบบสื่อสาร เช่น ระบบโทรศัพท์ จะมีลักษณะของสัญญาณเป็นคลื่นแบบต่อเนื่องที่เราเรียกว่า "สัญญาณอนาล็อก" แต่ในระบบคอมพิวเตอร์จะแตกต่างไป เพราะระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบสัญญาณไฟฟ้าสูงต่ำสลับกัน เป็นสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่อง เราเรียกว่า "สัญญาณดิจิตอล" ต่อไปจึงน่าที่เกิดคำถามว่าแล้วข้อมูลเหล่านั้นจะส่งผ่านสายโทรศัพท์ไปได้ อย่างไร
คำตอบคือเมื่อเราต้องการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่อง หนึ่งไปยังเครื่อง อื่น ๆ ผ่านระบบโทรศัพท์ จึงต้องมีการแปลงสัญญาณเสมอ โดยใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่า "โมเด็ม" (Modem)มาช่วย กับสัญญาณดิจิตอลที่จะมีลักษณะ มีไฟระดับสูงหรือระดับต่ำ